fi | en | se


Rakennuttajapalvelut

Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy on ollut mukana suunnittelemassa ja osin myös rakennuttamassa noin 600 rakennuskohdetta. Rakennetut kohteet ovat vaihdelleet uudisrakennuksista, laajennuksiin, peruskorjauksiin ja vihertöihin. Näiden kohteiden tarjoamalla kokemuksella tarjoamme rakentajille osaamistamme projektinjohdossa, valvonnassa ja hankintapalveluissa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä eli rakennuttajall  tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, jolla on vastuu hankkeen eteenpäin viemisestä. Käytännössä  tämä tarkoittaa tontin ja suunnitelmien hankkimista, urakoitsijoiden kilpailuttamista, sopimusten neuvottelua ja tekemistä, rakennusmateriaalien tilaamista ja työmaalogistiikan organisoimista sekä kaikkien edellämainittujen asioiden valvomista rakentamisen valvomisen lisäksi. Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy:n rakennuttamispalvelu tekee tätä työtä tilaajan puolesta. Rakennuttajalla on vastassa kymmeniä tehtäviä, joiden kokonaisvaltainen onnistuminen edellyttää ammattitaitoa ja vaikuttaa rakennusprojektin onnistumiseen, niin teknisesti kuin taloudellisestikin.

Rakennuttajapalvelua voi erityisesti suositella kertarakentajalle, joka on aloittamassa elämänsä suurinta investointia. Toinen ja ehkä merkittävämpi palvelun etu on, että se helpottaa tottuneenkin rakentajan projektin hallintaa ja tuo kustannussäästöjä.

Rakennuttamispalvelun työn sisältö määritellään aina tapauskohtaisesti palvelutarpeen mukaan. Seuraavassa on kuvailtu esimerkinomaisesti tavanomaisen pientalon rakennuttamistehtäviä ja projektin etenemistä vaihe vaiheelta sunnitelmien valmistumisen jälkeen.

Projektinjohtopalvelu

Rakennuttajalla on vastassa kymmeniä tehtäviä, joiden kokonaisvaltainen onnistuminen edellyttää ammattitaitoa ja vaikuttaa rakennusprojektin onnistumiseen, niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Rakennuttamispalvelun yksi tärkeimpiä osakokonaisuuksia on projektinjohtopalvelu, jonka avulla rakennuttaja pitää hankkeensa langat käsissään asiantuntijan avulla. Projektinjohtopalvelua voi erityisesti suositella kertarakentajalle, joka on aloittamassa elämänsä suurinta investointia. Toinen ja ehkä merkittävämpi palvelun etu on, että se helpottaa tottuneenkin rakentajan projektin hallintaa ja tuo kustannussäästöjä.

Palvelun työn sisältö määritellään aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Seuraavassa on kuvailtu esimerkinomaisesti tavanomaisen pientaloprojektin etenemistä vaihe vaiheelta sunnitelmien valmistumisen jälkeen.

Aloituspalaverissa asiakkaan kanssa selvitetään asiakkaan tarpeet ja mietitään, miten voidaan vastata asiakkaan esittämiin tavoitteisiin. Palaverissa selvitetään asiakkaan tavoitteet, omat voimavarat, mahdollisuudet ja jo aiemmin valitut urakoitsijat, esimerkiksi talopaketin toimittaja. Arkkitehtuuritoimisto Vision rakennuttajapalvelu pyrkii täydentämään asiakkaalla jo kunnossa olevia osa-alueita. Arkkitehtuuritoimisto Visio kartoittaa kaiken aikaa ympärilleen eri rakentamisalan urakoitsijoita luoden heidän kanssaan yhteistyöverkostoa. Tilaajan tavoitteiden ja tarpeiden perusteella selvitämme, onko Visiolla asiakkaan tarpeita ajatellen sopivia urakoitsijoita, vai haemmeko tilaajan puolesta johonkin rakentamisen osaan erikoisosaajia ja ulkopuolisia tekijöitä. Lähtökohtana ja tavoitteenamme on aina, että kilpailutamme kaiken aikaa laadullisilla ja taloudellisilla mittareilla verkostoamme tilaajan hyväksi.

Urakoitsijoiden kilpailuttamista varten tulee laatia tarvittavat suunnitelmat sekä muut kilpailuttamisessa tarvittavat asiakirjat. Kilpailuttamisella on onnistumisen edellytykset vasta, kun suunnitelmat ovat valmiit. Esimerkiksi pelkkien lupakuvien avulla ei vielä saada riittävän tarkaa kuvaa rakenteista ja työn etenemisestä, vaan lisäksi tarvitaan työselitys ja rakennekuvat. Pienessä rakennushankkeessa kilpailuttamista ei kannata useinkaan viedä kovin pitkälle, sillä rakennuttamiskustannukset syövät syntyviä säästöjä.

Urakkatarjousten vertailu: Urakkatarjousten saamisen jälkeen suoritamme tarjousten vertailun. Tarjousten vertailu on yksinkertaista, jos kaikki tarjoukset perustuvat yhteneväisiin suunnitelmiin, selityksiin ja työnsisältöön. Valitettavasti on tavanomaista, että tarjousten sisältö vaihtelee ja tarjousten vertailu ei ole yksiselitteistä. Yleinen lähtökohta on, että kertarakentajalla on tarjouksia talopakettitoimittajilta ja näiden tarjousten vertailu on usein hyvinkin vaikeaa, koska tarjousten sisältö ja valmiusaste vaihtelevat suuresti.

Urakkasopimus ja urakka-asiakirjojen laatiminen on oleellinen osa rakennuttamista. Urakka-asiakirjat täydentävät aiemmin laadittua tarjouspyyntöä, urakoitsijan antamaa tarjousta, piirustuksia ja työselityksiä. Urakkasopimukseen tai erikseen laadittavaan urakkarajaliitteeseen määritellään nimensä mukaisesti urakan rajat eri urakoitsijoiden ja tilaajan kesken. Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista urakkaneuvotteluissa sovitaan tulevasta maksupostitaulukosta, jotta tilaaja voi turvallisesti suunnitella oman rakentamisbudjettinsa ja mahdollisesti lainoitustarpeensa. Maksupostit pyritään rakentamaan valmiusasteiden mukaan, jonka perusteella mm. pankkilainaa päästään nostamaan samalla, kun rakentaminen edistyy.

Näiden vaiheiden jälkeen päästään käsiksi itse rakentamiseen. Projektin johdon näkökulmasta tämä tarkoittaa tarkoitetaan sitä, että projektin vastuuhenkilö, projektipäällikkö, hoitaa asiakkaan puolesta työmaan organisoinnin ja työlogistiikan. Mikäli projektipäällikkö hoitaa myös työmaan valvonnan ja logistiikan, kertarakentajan ei tarvitse välttämättä edes asioida urakoitsijoiden kanssa; riittää, kun hän asioi projektipäällikön kanssa. On myös mahdollista, että tilaaja seuraa rakentamista sähköisesti ulkomailta omasta projektikansiostaan verkon välityksellä.  Laajan vastuun ottava projektipäällikkö voi pientalokohteissa olla kohteen vastaava työnjohtaja, koska yleensä pientalohankkeissa on  urakoitsijasta riippumaton vastaava mestari. Tilaajan on kuitenkin hyvä muistaa, että ellei erikseen ole sovittu, niin vastaavatyönjohtaja ei ole valvoja / urakoitsija / työn päätoiminen vetäjä. Vastaavantyönjohtajan tehtävistä on kerrottu erillisessä kohdassa.

Valvonta

Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy tarjoaa rakennustyömaan valvontaa pientalokohteisiin. Arkkitehtuuritoimisto Visio tarjoaa valvontaa myös taloyhtiöille perusparannusten ja kunnostusten yhteydessä. Valvojan tehtävät määritellään aina erikseen valvojan ja tilaajan tekemässä sopimuksessa.

Valvojan tehtäviin kuuluu nimensä nimensä mukaisesti valvoa urakoitsijan, vastaavan työnjohtajan, suunnittelijoiden ja kokonaisuudessaan rakennusprojektin onnistumista tilaajan kannalta.Tavanomaista on, että valvojan tehtävänä on kontrolloida rakentamisen laatua, raportoida havainnoista tilaajalle ja urakoitsijalle sekä ottaa kantaa myös esteettisiin seikkoihin. Valvoja on tilaajan asiamies ja edunvalvoja. Kunnan ja kaupungin rakennusvalvonnan suuntaan valvojalla ei ole roolia.

Esimerkkinä voidaan todeta, että rakennuttaja on tilannut urakoitsijan rakentamaan itselleen talon. Tehtävään tulee urakoitsijan puolelta  vastaava työnjohtaja.  Kun vastaava työnjohtaja on tullut urakoitsijalta, rakennuttajan etua ei välttämättä puolusta, jos syntyy ristiriitatilanteita. Tilaajalla ei ole tällöin rakennusalan ammattilaista luottohenkilönä, jonka puoleen voisi kääntyä. Tällöin on syytä palkata erillinen valvoja.

Usein pientalotyömailla valvojan ja vastaavan mestarin rooli on kuitenkin yhdistetty samalle henkilölle. Tällöin vastaavalla työnjohtaja, urakoitsija ja valvoja eivät voi olla sama henkilö tai samasta yrityksestä.

Hankintapalvelut

Hankintapalveluun liittyy olennaisesti työmaalogistiikka. Hankinta ei ole pientalotyömaillakaan ainoastaan tavaran tilaamista, vaan myös logistista järjestelyä ja kilpailuttamista; milloin tilataan, mitkä ovat toimitusajat hintaan verrattuna, miten varastointi järjestetään... Ilman kunnollista aikataulusuunnitelmaa on vaikeaa saada tätäkään osa-aluetta onnistumaan.

Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy:n asiakkailla, joko omatoimisilla rakennuttajille tai laajemman rakennuttamispalvelun ostajilla  on mahdollisuus hyödyntää kokemustamme rakennustarvikehankinnoissa. Asiakkaamme voivat hankkia rakennustarvikkeensa meidän kauttamme Starkki -rautakaupoista ja hyödyntää näin Vision ja Starkin väliset edulliset asiakashinnat. Tarvittaessa laskemme myös materiaalimenekit.

Hankintapalvelun palkkiot:

- Rakennustarvikkeiden hintoihin lisätään erikseen sovittava kateprosentti (10 %).

- Materiaalien määrälaskenta tuntiveloituksella tai erillisen sopimuksen mukaan.


Lisätietoja palveluista


Kirjaudu asiakassivuille

Tunnus


Salasana
  


Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy Puustellinpolku 12 00410 Helsinki (Malminkartano), 09-8711281