fi | en | se


Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelut pitää sisällään monta erilaista vaihetta, joista kerrotaan tarkemmin alla.

 

 

 

Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelu voidaan jakaa mm. seuraaviin osa-alueisiin: tontin hankinta, tilaohjelman laadinta, budjetin ja rahoituksen järjestäminen sekä tarvittavien konsulttien ja suunnittelijoiden valinta. Pientalo- ja ns. kertarakentajien keskuudessa hankesuunnittelu tapahtuu lähes aina omatoimisesti. 

Tontin valinta vaikuttaa tulevaan suunnitteluun ja jopa tilaohjelmaan. Tontin valinnassa olisikin suositeltava käyttää arkkitehtia, koska tällöin suunnittelija voisi kertoa, voiko tontille sijoittaa ja suunnitella tilaajan toivoman rakennuksen.

 

Tilaohjelma

Tilaohjelman laadinnalla tarkoitetaan tilaajan tilatarpeita. Tuleva asukas / rakennuttaja määrittelee rakennuksen tavoitepinta-alan, budjetin, huonelukumäärät ja tilakohtaiset vaatimukset. Tilakohtaisina vaatimuksina tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tilaaja kertoo tilaohjelmassa haluavansa kodinhoitohuoneesta uloskäynnin ja suoran kulkuyhteyden keittiöön.

 

Ideointivaihe, visionti

Ideointivaiheessa arkkitehti on saanut tilaajalta tilaohjelman ja lähtötiedot mm. tontista ja tonttiin liittyvistä kaavamääräyksistä. Tarvittaessa suunnittelija noutaa tai tilaa kaavamääräykset kunnasta ja epävarmoissa tapauksissa käy paikallisen rakennusvalvojan luona selvittämässä suunnittelun mahdolliset rajoitteet.

Ideointivaiheessa Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy:n suunnittelija laatii vaihtoehtoisia visioita suunnittelukohteesta. Tavoitteena on etsiä tilaajan toiveisiin ja tontin ominaisuuksiin nähden paras lopputulos. Suunnittelu tapahtuu pääosin vapaalla kädellä läpinäkyvälle skissipaperille. Pääpaino tässä vaiheessa on kohteen pohjapiirroksissa, mutta samalla, kun pohjapiirrosta piirretään, miettii suunnittelija luonnollisesti rakennuksen poikkileikkausta, julkisivuja sekä rakennuksen muotoja ja soveltuvuutta ympäristöönsä. 

Ideointivaiheessa tilaajan ja arkkitehdin suunnittelupalaverit ovat ratkaisevassa osassa. Palavereissa käydään läpi arkkitehdin laatimia visioita ja kuullaan lisää tilaajan toiveita ja kommentteja tehtyihin ideoihin. Arkkitehtina olen havainnut, että lähes aina ensimmäisessä suunnittelupalaverissa tilaajan kanssa yhdessä ideoiden löydetään tavoiteltu pohjaratkaisu. Palaverin päätteeksi on tavallista, että sovitaan seuraavasta palaverista, johon mennessä arkkitehti viimeistelee laadittua ideaa ennen siirtymistä 3D-suunnitteluun. Palaverien tarkkaa määrää ei voi tarkalleen arvioida, mutta tavanomaista on pitää 2–3 palaveria.

 

3D-luonnossuunnittelu

3D-suunnittelulla tarkoitetaan ideointivaiheen mallintamista ja suunnitelman tarkentamista. Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy:ssä suunnittelu tapahtuu ArchiCad-suunnitteluohjelmalla. Mallintamisessa tulostetaan rakennuksen asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset. Tässä yhteydessä rakennuksesta voidaan laskea täsmälliset pinta-alat ja verrata aloja rakennusoikeuteen. Rakennusoikeus määritellään kerrosalana ja sen laskenta ja tulkinta vaihtelee jonkin verran kunta- ja jopa rakennustarkastajakohtaisesti. Pinta-alojen ja ei-rakennusoikeuteen laskettavien tilojen hyödyntäminen vaatii näin ollen kokemusta ja laskentatavan tuntemusta.

Kolmiulotteisen mallintamisen suurimpana etuna on havainnollisuus, varsinkin tilaajan kannalta. Tilaajan on helpompi ymmärtää suunnitelmaa, kun suunnitelmaa voidaan tarkastella aivan, kuin rakennus olisi jo rakennettu, sisältä ja ulkoa päin. Tämän johdosta arkkitehdinkin on helpompaa muovata talon ulkoista muotoa. Suunnitteluohjelma tarjoaa paljon suunnittelua helpottavia ja varmentavia ominaisuuksia, koska suunnittelija voi reaaliajassa tarkastella koko rakennusta ja mahdollisten muutosten vaikutusta eri rakennusosiin.

Suunnitelman mallintamisen jälkeen tilaaja ja arkkitehti pitävät palaverin, jonka yhteydessä syntynyttä kohdetta tarkastellaan ja päätetään mahdollisista muutoksista ja tulevasta aikataulusta. Tämän suunnitteluvaiheen jälkeen on tavanomaista, että suunnitelmasta lasketaan kustannusarvio ja aloitetaan mahdollisten tarjousten pyytäminen urakoitsijoilta, materiaalitoimittajilta ja talopaketin myyjiltä.

ArchiCad-ohjelman muina etuina on piirtämisen "sivutuotteena" syntynyt määrälaskentaa, eli lähes tulostamisen vaivalla tietokannasta saadaan ulos ovi- ja ikkunakaaviot ja määrät, kalusteet jne. Näitä mm. määrälaskentaan liittyviä tietoja voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi kustannusarvoin laadinnassa ja työpiirustuksissa.

Peruskorjaus- ja laajennuskohteissa ennen varsinaisen suunnitelman mallintamista joudutaan tavallisesti mittaamaan (inventoimaan) vanhan rakennuksen mitat ja piirtämään ns. inventointipiirustus ennen suunnitelman 3D-mallintamista.

 

Rakennuslupakuvat 

Rakennuslupakuvia eli pääpiirustuksia tarvitaan nimensä mukaan rakennusluvan hakemiseen. Suunnitelmien laatuvaatimukset vaihtelevat suuresti kuntakohtaisesti. Vuoden 2004 jälkeen lupapiirustusten laatuvaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti varsinkin pääkaupunkiseudulla. Rakennuslupakuvan laadintaan ja lopullisen lupakuvan hyväksyttämiseen tulee varata näin ollen riittävästi aikaa.

Piirustukset pitävät sisällään asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset. Rakennuslupaviranomainen voi määrätä myös lisäsuunnitelmia, joista esimerkkinä kadun puoleinen julkisivupiirros;  siinä esitetään myös katujulkisivua laajemmalla osalla. Myös pintavesisuunnitelmaa vaaditaan usein, kun ei ole selvää, miten katon sadevedet ja tontin pintavedet ohjataan pois tontilta.

Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy voi täyttää tilaajan puolesta myös rakennuslupahakemuksen ja muut rakennuslupaan liittyvät asiapaperit sekä hoitaa ja hakea rakennuslupaa tilaajan antaman valtakirjan avulla.

 

Työpiirustukset

Työpiirustukset ovat pääpiirustuksia täydentäviä piirustuksia ja selityksiä. Työpiirustuksella tarkoitetaan tavanomaisesti mittapiirustusta, jossa arkkitehti mitoittaa aiempien päämittojen lisäksi ikkunoiden, ovien, väliseinien, pilareiden ja niiden rakennusosien sijainnit, joita pääpiirustuksessa ei ole esitetty. Tämä piirustus laaditaan työmaata ja rakennuksen rakentajaa varten.

Muita työpiirustuksia laaditaan mm. portaista, kaiteista, räystäistä, tulisijoista, kalusteista, porteista, ikkunoista, listoista ja vuorilaudoista ja niin edelleen. Nykyisissä pääpiirustuksissa otetaan kuitenkin kantaa moneniin yksityiskohtiin. Yksinkertainen pientalo voidaan usein rakentaa pelkillä rakennuslupapiirustuksilla ja viranomaisen vaatimilla rakennepiirustuksilla.

 

Selitykset 

Selityksessä pyritään kuvaamaan rakentamiseen ja mahdolliseen rakennusurakkaan liittyviä vaatimuksia ja työtapojas. Työselityksellä tarkoitetaan rakennuksen rakentamiseen liittyvää sanallista selostusta. Työselitys pyrkii täydentämän rakennus-, rakenne ja työpiirustuksia. Huoneselityksessä taas määritellään huonekohtaisesti tilojen pintarakenteet. Maalausselitys kertoo, mitä pintakäsittelyjä pinnoille tehdään. Urakkarajaliite määrittelee nimensä mukaisesti urakan rajat eri urakoitsijoiden ja tilaajan kesken. Usein urakkarajaliite kirjataan suoraan urakkasopimukseen.

 

Rakennesuunnitelmat

Rakennepiirustuksissa esitetään tavanomaisesti rakennuksen perustus, runko, välipohja, yläpohja vesikattorakenteet ja liitosdetaljit. Rakennesuunnittelija vaikuttaa näin ollen merkittävästi siihen, että miten rakennus tullaan rakentamaan. Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan tulisi mielellään pitää ennen rakennesuunnittelutyön alkamista palaveri yhdessä tilaajan kanssa.

 

LVIS-suunnittelu

LVIS-suunnittelu tarkoittaa lämmityksen, vesijohtojen, viemäreiden ja sähkötekniikan suunnittelua. Tilaajan toiveet vaikuttavat ehkä eniten lämmitysjärjestelmän valintaan. Suositeltavaa on käynnistää näiden osa-alueiden suunnittelu yhdessä kohteen pääsuunnittelijan kanssa. Palaverissa arkkitehtisuunnittelija voi tilaajan kanssa yhdessä kertoa LVIS –suunnittelijalle tavoitteista ja esittää ajatuksia putkien, hormien ja vesijohtojen sijainnista.  

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
  Arkkitehtisuunnittelun tehtäväkuvaus
  Rakennesuunnittelun tehtäväkuvaus
  Pääsuunnittelijan tehtäväkuvaus
  Vastaavan työnjohtajan tehtäväkuvaus

Lisätietoja palveluista


Kirjaudu asiakassivuille

Tunnus


Salasana
  


Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy Puustellinpolku 12 00410 Helsinki (Malminkartano), 09-8711281